Categorieën
2023 Homepagecarroussel Nieuwsberichten

CINOP rapport over duurzaamheid in het mbo

CINOP heeft onderzocht wat voor activiteiten mbo-instellingen ondernemen op het gebied van duurzame ontwikkeling en wat mbo-instellingen nodig hebben om aan duurzame ontwikkeling te werken. Tenslotte heeft CINOP onderzocht hoe de SustainaBul MBO de mbo-instellingen helpt bij het werken aan duurzame ontwikkeling vanuit een schoolbrede aanpak (visie/beleid, curriculum, pedagogiek/didactiek, samenwerking met de omgeving en bedrijfsvoering).

De SustainaBul MBO bestaat uit een leernetwerk voor mbo instellingen die aan duurzaamheid willen werken en een vragenlijst, op basis waarvan scholen hun eigen inspanningen kunnen meten, monitoren en vergelijken met andere scholen. Meer dan 75% van het totaal aantal mbo-studenten volgt onderwijs op instellingen die momenteel zijn aangesloten bij het SustainaBul MBO leernetwerk. Circa 42% van de studenten studeert aan een mbo-instelling die de vragenlijst één of meerdere malen heeft ingevuld.

Voor mbo instellingen doet CINOP in dit rapport de volgende aanbevelingen:

Voor Bestuur en management:

 • Ontwikkel en draag een krachtige visie op duurzaamheid uit; een verankerde visie versnelt duurzaamheid op diverse onderwerpen en op verschillende lagen binnen de instelling.
 • Besteed tijd aan het concretiseren van de visie naar de praktijk.
 • Erken de cruciale rol van bestuur en management bij het transformeren van het onderwijs.
 • Overweeg de oprichting van een practoraat over duurzaamheid.
 • Overweeg het aanstellen van een duurzaamheidscoördinator.
 • Waardeer degenen binnen de mbo-instelling die een voortrekkersrol spelen in duurzaamheid; erken en beloon docenten, medewerkers, en studenten die actief bijdragen aan duurzame initiatieven.
 • Zorg ervoor dat essentiële middelen zoals tijd, geld, en ondersteuning beschikbaar zijn voor docenten en medewerkers met duurzame ideeën en initiatieven.
 • Professionaliseer medewerkers op het gebied van duurzaamheid en vergroot het bewustzijn binnen de instelling.
 • Neem deel aan de SustainaBul MBO en benut de resultaten van de vragenlijst en het netwerk voor verdere ontwikkeling op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Voor docenten en medewerkers:

 • Betrek studenten actief bij het ontwikkelen van duurzame initiatieven en beleid, aangezien zij vaak nieuwe perspectieven inbrengen.
 • Organiseer activiteiten voor docenten, bestuur, management, en andere medewerkers om duurzaamheid binnen verschillende lagen van de instelling te bevorderen.
 • Gebruik de SustainaBul MBO-resultaten om de aandacht voor duurzaamheid binnen de mbo-instellingen te vergroten.
 • Vier successen en deel goede voorbeelden om anderen te motiveren.
 • Integreer duurzaamheidsthema’s in (examen)opdrachten van de stages van studenten.

Bijgaand treft u de eindrapportage en de samenvatting van het onderzoek over duurzaamheid in het mbo dat CINOP heeft uitgevoerd in opdracht van de Coöperatie Leren voor Morgen.

Samenvatting – De SustainaBul MBO en duurzaamheid in het mbo[30] Onderzoeksrapport SustainaBul MBO november 2023[61] kopie

Onderzoeksrapport SustainaBul MBO november 2023[61] kopie

Categorieën
2023 Homepagecarroussel Nieuwsberichten

Unit Green ambassadeur Marjolein Sijtsma bevestigd als klimaatburgemeester Jong!

Zaterdag 28 oktober organiseerde de Klimaatburgemeester van Lelystad samen met de gemeente een Klimaatmarkt in het stadhuis. Tussen 11.00 en 15.00 uur konden bezoekers in het stadhuis terecht voor workshops, lezingen en marktkramen.

Voor alle leeftijden was er een groot aanbod van verschillende activiteiten. Een mooi programma met een sterke duurzame boodschap, waar ruim 500 mensen op af kwamen.

Marjolein Sijtsma (MBO-4 student Maatschappelijke Zorg bij ons MBO College Lelystad), en Janneke Pikkert werden door wethouder Sjaak Kruis (Portefeuille Klimaat & Natuur) bevestigd als Klimaatburgemeester Jong, en Klimaatburgemeester voor het komende jaar.

De markt was een mooie gelegenheid om kennis te maken met verschillende duurzame organisaties uit Lelystad. Met dit netwerk gaan we samen voor een Duurzaam Lelystad!

Categorieën
2023 Homepagecarroussel Nieuwsberichten

Interview met Maurijn Odé – MRA Circulair & Digitaal in Denken, Leren & Doen

Inzetten op de circulaire én digitale transitie

Om de circulaire en digitale transitie te realiseren, is een sterke verbinding tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt essentieel. Samen sta je sterker om studenten, werkenden en werkzoekenden toe te rusten met de juiste vaardigheden voor de arbeidsmarkt. Vanuit het Groeifondsvoorstel Opschalen van pps’en in het beroepsonderwijs van Wij Zijn Katapult is subsidie beschikbaar gesteld voor het versterken en opschalen van 15 consortia.

Met het ecosysteem ‘MRA Circulair & Digitaal in Denken, Leren & Doen’ is een succesvolle samenwerking gebouwd, voor toekomstbestendige arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam. Het samenwerkingsverband is mede gefinancierd vanuit het Nationaal Groeifonds en is onderdeel van het Actieplan Groene en Digitale banen.

Aniek van KplusV vroeg Maurijn Odé, projectleider van de RIF Circulaire Regionale Economie naar het succes van deze samenwerking. Lees het volledige interview hier.

Categorieën
2023 Homepagecarroussel Nieuwsberichten

Tijdschrift voor Economisch Onderwijs

In het september nummer van het Tijdschrift voor Economisch Onderwijs, verscheen een artikel naar aanleiding van de Week van het Economieonderwijs. Het artikel onderstreept hoe belangrijk mbo-studenten zijn voor de groeiende groep bedrijven die inzet op duurzaamheid en inclusiviteit.

Mits zij hier in hun opleiding op worden voorbereid. In het artikel komt o.a. onze docent Duurzaamheid in het Beroep Fleur Broer aan het woord. Zij laten zien hoe zij hun studenten leren hoe zij in hun toekomstige werk kunnen bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Lees het artikel hier

Categorieën
2023 Homepagecarroussel Nieuwsberichten

Subsidie voor betere aansluiting beroepsonderwijs en bedrijfsleven

Het ROC van Amsterdam – Flevoland, de HvA, de hogeschool Windesheim in Almere, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de gemeenten Amsterdam, Almere en Lelystad gaan gezamenlijk aan de slag om het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven beter op elkaar te laten aansluiten.

Transitie naar een duurzame en digitale economie

Sofyan Mbarki (Voorzitter Platform Economie MRA en wethouder Economische Zaken en MBO gemeente Amsterdam): “Het onderwijs en het bedrijfsleven kunnen niet zonder elkaar. Met deze subsidie stimuleren we verdere samenwerking tussen het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs in de ICT en techniek. En nóg belangrijker, we maken deze samenwerking duurzamer en voor de lange termijn. Zo dragen we gezamenlijk bij aan het wendbaarder en weerbaarder maken van jongeren, met toekomstgerichte opleidingen en de juiste vaardigheden voor de regionale arbeidsmarkt. Tegelijkertijd helpen we mkb-bedrijven met om- en bijscholing van medewerkers en stimuleren we innovatie. Zo pakken we samen de arbeidskrapte aan en dragen we bij aan de klimaatopgave.”

Publiek-private samenwerkingen

Nederland investeert al enige jaren in publiek-private samenwerkingsverbanden (pps’en) om de aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven te versterken. Een goede aansluiting is belangrijk zodat mensen zich een leven lang kunnen blijven ontwikkelen en innovaties in het bedrijfsleven worden gestimuleerd.

Koplopers

In april konden consortia hun aanvraag indienen. Een beoordelingscommissie heeft vijftien consortia geselecteerd, waaronder de MRA Circulair en Digitaal in Denken, Leren & Doen. Dit consortium gaat aan de slag met het ontwerpen van echt publiek-privaat beroepsonderwijs. Met de bijdrage, die komt uit het Nationaal Groeifonds, kunnen bestaande publiek-private samenwerkingen worden uitgebreid, om zo meer scholieren, werkenden en werkzoekenden op te leiden voor een baan in techniek of ICT. Een voorwaarde voor de toekenning van de Rijksbijdrage was dat de pps’en voor hun plannen ook cofinanciering ontvangen vanuit regionale partners, zoals overheid, bedrijfsleven of onderwijs.

MRA Circulair en Digitaal in Denken, Leren & Doen

MRA Circulair en Digitaal in Denken, Leren & Doen zet zich in op het verkleinen van de ‘skills gaps’ in het mkb op het gebied van circulaire economie en digitalisering in de Metropoolregio Amsterdam. De focus ligt op het waarborgen van toekomstige concurrentiekracht en duurzaam verdienvermogen in de regio. Om deze uitdagingen omtrent de circulaire en digitale economie aan te gaan, worden de krachten uit het onderwijs en bedrijfsleven en overheidsinstanties in de regio gebundeld. De aanpak bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste wordt er gefocust op innovatie en infrastructuur, waarbij partners gezamenlijk experimenteren, leren en co-creëren. Ten tweede wordt talentontwikkeling gestimuleerd door onderwijsvernieuwing, flexibilisering en personalisering. Ook wordt er ingezet op Leven Lang Ontwikkelen voor professionals. Ten slotte wordt er gewerkt aan het versterken en verduurzamen van het consortium door samenwerking, kennisuitwisseling en uitbreiding van het ecosysteem

Categorieën
2023 Homepagecarroussel Nieuwsberichten

In de media: HANDMADE tentoonstelling bij Omroep Flevoland

De kleding die je aan hebt, is die wel schoon? Ontrafel de weg die kleding aflegt en leer jonge kledingmakers kennen.

Er is namelijk nog steeds veel mis in de kledingindustrie. De Schone Kleren Campagne strijdt tegen uitbuiting en schending van mensenrechten. Onderdeel van die campagne is de tentoonstelling “Handmade”.

Van 8 t/m 12 mei konden onze studenten, docenten en medewerkers en alle Lelystedelingen deze expositie ervaren in het atrium van ons college. 

Confronterend, maar erg belangrijk wij bewust worden gemaakt van de werkelijke omstandigheden in kledingindustrie. We zien kledingmakers van dezelfde leeftijd als de studenten, die dromen van het kunnen volgen van een studie.

Waar, andersom, onze studenten leren borduren, zodat beschadigde kleding weer kan worden gerepareerd of opgevrolijkt. We moeten weer zuiniger met kleding omgaan. Voor onze studenten is het een erg leerzame afwisseling van alle klassieke colleges. Wat zou het gaaf zijn, als er áltijd een expositie in ons college zou staan. 

Omroep Flevoland kwam langs en maakte dit live verslag.

Categorieën
2023 Homepagecarroussel Nieuwsberichten

Inspiratie: artikel ‘Integraal werken aan duurzaamheid’, Leren voor Morgen

We staan voor grote uitdagingen om de aarde leefbaar te houden voor huidige en toekomstige generaties. Het onderwijs biedt dé kans om lerenden voor te bereiden op het scheppen van een duurzame wereld. Daarom is het belangrijk om te werken aan kwaliteitsverbetering en vernieuwing van het onderwijs met een gezamenlijke ontwikkeling richting een duurzame samenleving en arbeidsmarkt.  

Als MBO College Lelystad nemen wij ieder jaar weer deel aan de SustainaBul MBO.


Docent Duurzaamheid in het beroep en Coach Unit Green Joost van Blanken werd geïnterviewd over de ontwikkelingen die ons practoraat onderneemt om duurzaamheid integraal in het curriculum op te nemen.

Lees hier het volledige artikel!

Categorieën
2023 Homepagecarroussel Nieuwsberichten

PCF leren, denken en doen in de circulaire economie

SAVE THE DATE

Platformbijeenkomst Leren, Denken & Doen in de Circulaire Economie

In een circulaire economie worden spullen die nu nog als afval worden gezien, hergebruikt. Zo hebben we minder of geen nieuwe grondstoffen uit de aarde nodig. Daarom wil het kabinet dat de economie in 2050 volledig circulair is. Het Nationale Programma Circulaire Economie (Klik hier voor meer informatie) bevat maatregelen om de komende jaren zuiniger om te gaan met grondstoffen.

Wat betekent dit voor jouw onderneming?

Tijdens de platformbijeenkomst willen we je hier, samen met ROC van Flevoland, handvaten voor geven in diverse workshops, waarin we samen Leren, Denken en Doen.

We werken nog hard aan het programma, met interessante sprekers. Zodra we het compleet hebben, laten we het weten.

Reserveer alvast de datum in je agenda of meld je hier direct aan.

Categorieën
2022 Homepagecarroussel

SustainaBUL MBO

Ook dit jaar hebben wij meegedaan aan de Sustainabul – MBO van Coöperatie Leren voor Morgen.

Ondanks de (rechtvaardige) strenge ranking en de 4e plek, zijn wij super trots op de maximale score van 100 punten op de categorie duurzaamheid in ons onderwijs!

Ook hebben wij nu concrete verbeterpunten uit de categorieën Praktijk en Bedrijfsvoering, om aan te dragen aan het ROC van Amsterdam | Flevoland. Zo worden onze MBO Colleges nóg duurzamer!

Categorieën
2022 Homepagecarroussel

Circulair Talent – 27 September

Stel je voor: een economie waar niet kapitaal, maar de natuur op nummer één staat. Een economie waar we met een frisse blik kijken naar “hoe we het altijd gedaan hebben”. Hoe ziet werken er in deze economie er uit? En vooral: waar kun jij zelf beginnen en wat is jouw bijdrage aan het geheel? Ontdek het met ons op 27 september. Ben je een (young)professional, onderneem je binnen de circulaire economie of ben je zoekend naar jouw rol binnen de nieuwe economie? Lees dan verder!

 

Op dinsdag 27 september gaan we op Floriade Expo 2022 samen aan de slag met deze vragen en thema’s. Dit doen we onder andere in een plenaire sessie met lector betekeniseconomie Kees KlompDaan de Kruijf van Coöperatie Leren voor Morgen gaat met ons in gesprek over hoe het werken in zo’n economie eruit kan zien. Aan de hand van verschillende paviljoens op het Floriade-terrein kun je met workshops ervaren hoe dit er in de werkelijkheid uit ziet én hoe je hier zelf iets mee kunt doen. Zo gaan we aan de slag met Jim van der Wardt in circulair paviljoen Stichting Circuloco en ontdekken we bijzondere biobased materialen in The Exploded View Beyond Building met Biobased Creations.

👉Meld je gratis aan via https://lnkd.in/erY4nyAF. Tot 27 september!